Verksamhetsområden

BROTTMÅL

OFFENTLIGA FÖRSVAR

Om du blir misstänkt för ett brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som utser offentliga försvarare. Det är viktigt för dig att veta att du har rätt att själv önska vilken advokat du vill ska företräda dig. Vi biträder dig igenom hela brottmålsförfarandet och finns där för dig för att ta tillvara din rätt. Advokatfirman Chorell har en mycket lång erfarenhet av offentliga försvar och det har från början varit en av firmans huvudsysslor.  

 MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blir utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde där staten står för kostnaden. Det är tingsrätten som utser målsägandebiträden. Det är viktigt för dig att veta att du har rätt att önska vilken jurist som du vill ska biträda dig. Ett målsägandebiträde finns som ett stöd för dig genom hela processen. Förutom den stödjande uppgiften ska ett målsägandebiträde även biträda med rådgivning genom processen, vara med vid polisförhör samt vid en eventuellt kommande rättegång yrka på skadeståndsersättning samt biträda målsäganden under rättegången.

 SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

En särskilt företrädare för ett barn utses av tingsrätten då det finns anledning att anta att ett barn blivit utsatt för ett brott av en familjemedlem eller någon annan i barnets närhet. Särskild företrädare för barn är ett förtroendeuppdrag då dennes uppgift främst handlar om att se till barnets bästa i brottmålsprocessen. En särskild företrädare är med på Barnahus när barnet förhörs samt för barnets talan vid en eventuellt kommande rättegång.

TVISTEMÅL

Vi biträder dig också gärna i tvister mot personer eller företag. Ofta finns det då en hem- eller företagsförsäkring som kan tas i anspråk för att hjälpa till att betala dina advokatkostnader.

 FAMILJERÄTT

Alla människor kommer någon gång att komma i kontakt med familjerättsliga frågor. Firmans jurister har vidare god erfarenhet kring upprättande av olika typer av avtal som upprättande av testamente, upprättande av äktenskapsförord, samboavtal samt upprättande av gåvobrev.

Firmans jurister företräder även parter i mål om vårdnad, boende och umgänge. 

 MIGRATIONSRÄTT

Firmans jurister har arbetat mycket med asylrätt och besitter därför en bred kompetens inom detta område. Det är migrationsverken som förordnar biträden gällande asylrätt. Du har som asylsökande även rätt att önska biträde. Vi åtar oss även andra typer av tillståndsärenden som ansökan om familjeanknytning, medborgarskapsärenden m.m. 

 SOCIALRÄTT

Socialrätt är ett mycket brett område. Våra jurister har valt att främst fokusera på tvångsvårdsmål och vi åtar oss därför uppdrag som offentligt biträde för enskilda i frågor som rör;

  • LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • LVM- Lagen om vård av missbrukare
  • LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • LRV - Lagen om rättspsykiatrisk vård

Tvångsvårdslagarna är mycket ingripande för den enskilde individen då de behandlar statens möjligheter att, i vissa fall, mot en individs vilja vårda denne. Vi har mångårig erfarenhet av att kämpa för enskilda individers rätt och integritet.

Vi arbetar även som rättegångsbiträde och gode män vid mål om förvaltarskap och godmanskap.

 

© Copyright Chorell.se